Všeobecné a storno podmínky – Cvičení u moře 2018

VŠEOBECNÉ A STORNO PODMÍNKY

„Cvičení u moře“, Řecko – Kamena Vourla

 

 1. Zájezd se koná v termínu 5. 6. – 15. 6. 2018.
 2. Ubytování je zajištěno v hotelu Sissy ***, letovisko Kamena Vourla. Pokoje jsou 2-3 lůžkové, všechny se nacházejí v patře s výhledem na moře. Vybavení pokoje: sociální zařízení, TV, telefon, mini lednice, balkón se zahradním nábytkem, klimatizace zdarma. Cena uvedená v nabídce (18 200.- /základní cena pro dospělou osobu) je konečná.
 3. Zájemce bere na vědomí, že CA Jana Papírníková Sialini není pořadatelem zájezdu, nýbrž jeho zprostředkovatelem, a že realizaci celého zájezdu, zejména ubytování a dopravu, organizuje a zajišťuje CK Apollon, s.r.o., takže CA Jana Papírníková Sialini nenese jakoukoli odpovědnost za případné zrušení či změny tohoto zájezdu.

CA Jana Papírníková Sialini (dále jen CA), resp. FITKO JANA, odpovídají však v plné míře za avizovaný sportovní program zájezdu.

 1. Na zájezd je možné se přihlásit prostřednictvím online formuláře na www.rehabfit.cz.
 2. Vyplněná přihláška Vám bude potvrzena a budou Vám zaslány pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní a specifický symbol).
 3. Závaznou se přihláška stává až po uhrazení zálohy 5 000 Kč. Zálohu je nutné zaslat do 7 dnů od potvrzení přihlášky. Pokud tak zájemce neučiní, má se za to, že o účast na zájezdě již nemá zájem.
 4. Platební podmínky: úhradu je nutné provést převodem na účet (při bezhotovostní platbě se níže uvedenými termíny rozumí termíny, kdy je požadovaná částka připsána na bankovní účet CA Jana Papírníková Sialini)
  1. záloha 5 000,- Kč je splatná do 7 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky
  2. záloha 5 000,- Kč je splatná do 15. 3. 2018
  3. doplatek do celkové ceny je splatný nejpozději do 30. 4. 2018
 5. V případech uvedených ust. § 2530 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb,( obč. zákoníku), které nemůže organizující CK Apollon, s.r.o. svou vlastní činností ovlivnit a které vzniknou v době po vydání oficiálního katalogu (zvýšená míra inflace, zvýšení nákladů na dopravu, zvýšení nájmů v zahraničí, změna kurzu Kč vůči konvertibilním měnám apod.), si organizující CK, a tím i zprostředkující CA, vyhrazují právo odpovídajícím způsobem jednostranně zvýšit cenu zájezdu. Takovéto zvýšení ceny zájezdu, je CA povinna oznámit objednavateli písemně cestou pošty nebo e-mailové komunikace, nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Za den doručení tohoto oznámení se pro případ poštovní zásilky považuje den faktického převzetí adresátem, resp. uložení do jeho poštovní schránky, a v případě e-mailové komunikace den následující po dni odeslání ze strany CA. Objednavatel – zájemce má pro tento případ právo od sjednané cestovní smlouvy odstoupit bez povinnosti úhrady sjednaných storno poplatků. Neodstoupí-li však objednavatel od smlouvy cestou doporučeného dopisu do 5-ti kalendářních dnů ode dne doručení informace o zvýšení ceny zájezdu, zavazuje se zvýšenou cenu zájezdu respektovat a uhradit. Za den doručení odstoupení se pro případ poštovní zásilky považuje den faktického převzetí CA, resp. uložení do její poštovní schránky
 6. V případě, že zájemce neuhradí ve lhůtách stanovených těmito podmínkami jakoukoli zálohovou či doplatkovou částku, nebo neprokáže-li jejich uhrazení, bude taková skutečnost považována za porušení povinností ze strany zákazníka ve smyslu ust. § 2533 obč. zákoníku, CA je oprávněna od smlouvy odstoupit a cestou doporučeného dopisu tuto skutečnost oznámit zákazníkovi – objednateli. Zákazník je pak podle ust. § 2536/1 obč. zákoníku povinen uhradit pro tento případ CA odstupné – storno poplatky dle bodu 12 těchto podmínek v příslušné výši ke dni zrušení smlouvy ze strany CA. Pokud tak neučiní ve lhůtě do 15-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy ze strany CA, přičemž za den doručení se i v tomto případě považuje den faktického převzetí adresátem, resp. uložení do jeho poštovní schránky, zavazuje se objednatel uhradit kromě sjednaných storno poplatků CA Jana Papírníková Sialini též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to do 7-mi kalendářních dnů od obdržení výzvy k její úhradě.
 7. Případné storno zájezdu může účastník učinit výhradně písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu, případně i e-mailem. CA bere tuto skutečnost na vědomí dnem prokazatelného obdržení tohoto oznámení.
 8. Při storno zájezdu ze strany zájemce mohou být CA nárokovány tyto storno poplatky:
  1. ode dne zaplacení 1. zálohy do 90 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu – 10 % z celkové ceny zájezdu, min. 500,- Kč
  2. 89 – 61 dnů před termínem začátku zájezdu 30 % z celkové ceny zájezdu
  3. 60 – 21 dnů před termínem začátku zájezdu 50 % z celkové ceny zájezdu
  4. 20 – 14 dnů před termínem začátku zájezdu 80 % z celkové ceny zájezdu
  5. 13 a méně dnů před termínem začátku zájezdu 100 % z celkové ceny zájezdu
 9. Při nahrazení účastníka jiným zájemcem hradí účastník pouze manipulační poplatek ve výši 500 Kč.
 10. Není povinností CA a FITKA JANA sjednávat za klienty náhradu.