GDPR – ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pacientů při poskytování rehabilitační  péče v ambulantních podmínkách v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR,

 

a souhlas PACIENTA / klienta s poskytnutou léčbou

  

Správce osobních údajů

FITREHAB, s.r.o., se sídlem provozovny Brno, Kamechy 1025/55, 641 00 Brno, IČ 06534848

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

FITREHAB s.r.o. zpracovává adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci pacienta (např. jméno, příjmení, datum narození / rodné číslo, adresa trvalého bydliště, pohlaví).

Zdravotnická dokumentace obsahuje mimo těchto údajů také údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně informovaný souhlas nebo nesouhlas pacienta s jednotlivými zákroky a léčbou.

 

Účel zpracování osobních údajů

V souvislosti s poskytováním rehabilitační péče má FITREHAB, s.r.o. zákonnou povinnost o pacientovi shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

FITREHAB s.r.o. zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 3. pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje. Pokud by se měly evidovat osobní údaje pacienta nad rámec povinností, které stanoví právní předpis, bude vždy předem vyžádán písemný souhlas pacienta.

Osobní údaje pacientů se shromažďují po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci stanovuje dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V současné době to může být až 10 let.

 

Způsob zpracování osobních údajů

FITREHAB, s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

FITREHAB, s.r.o. má povinnost osobní údaje pacienta sdělovat při vykazování zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Osobní údaje se sdělují oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito osobními údaji pacienta seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. FITREHAB, s.r.o. nepředává osobní údaje mimo území České republiky.

 

Práva pacientů – subjektů osobních údajů

Každý pacient má právo na informace o zpracování osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete v tomto Prohlášení. Pokud byste zde nenašli informaci, kterou potřebujete, kontaktujte, prosím, kontaktní osobu a vedoucí fyzioterapie FITREHAB, s.r.o., Mgr. Janu Papírníkovou. Email jana@rehabfit.cz, tel.: 724912970.

 

Zavedená opatření

Společnost FITREHAB, s.r.o. zavedla personální, organizační i technická opatření, aby eliminovala různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem.

 

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu jana@rehabfit.cz nebo písemně na adrese sídla.

Tato opatření byla přijata dne 1.7.2021

 

SOUHLAS KLIENTA S POSKYTNUTOU LÉČBOU

Fyzioterapie FITREHAB, s.r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Ošetřující fyzioterapeut Vás v rámci informovaného souhlasu s navrhovanou léčbou poučí o prováděných úkonech, účelu, očekávaných výsledcích, možnostech komplikací a případných alternativních způsobech rehabilitace.

Pacient(ka) / Klient(ka) prohlašuje, že byl(a) fyzioterapeutem spol. FITREHAB, s.r.o. poučen(a) o prováděné terapii, účelu, možnostech komplikací a případných alternativních způsobech rehabilitace. Dále prohlašuje, že sdělil(a) veškeré okolnosti svého zdravotního stavu a nezamlčel(a) nic, co by mohlo negativně ovlivnit výsledek terapie. Při závažných a zásadních změnách ve zdravotním stavu pacienta(ky) / klienta(ky), je klient (ka) povinen(a) tuto skutečnost neprodleně sdělit.